Kancelaria Prawna Kaczmarkiewicz & Wspólnicy

icon_mediacja_red

Spory sądowe, mediacja

Prowadzenie sporów sądowych jest jednym z głównych obszarów praktyki naszej Kancelarii, choć doceniamy i praktykujemy także alternatywne metody rozwiązywania sporów, jak mediacja czy negocjacje. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach naszej praktyki sądowej można wyróżnić następujące, główne obszary działalności:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego (rozwody, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie wysokości alimentów czy kontaktów z dzieckiem) i spadkowego dotykają na co dzień każdego z nas. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i o podział majątku wspólnego. Przeprowadzimy Cię przez ten trudny okres i zadbamy o zabezpieczenie Twoich interesów. Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i na etapie rozmów ugodowych (w tym w ramach mediacji, czy negocjacji).

Posiadamy doświadczenie, a także współpracujemy z kancelariami zagranicznymi (m. in. na Cyprze, w Szwajcarii, czy Wielkiej Brytanii) m. in. w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego, kiedy składniki majątku wspólnego są położone poza granicami kraju.

Pomożemy Tobie w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych powstałych na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu lekarskiego.

Możesz liczyć na naszą pomoc w sporach o zapłatę, dotyczących nieruchomości (np. dotyczących wydania nieruchomości, zniesienia własności, naruszenia posiadania, etc.).

Posiadamy także doświadczenie w występowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych m. in. w umowach zawartych z deweloperem.

Sprawy gospodarcze:

Podmioty profesjonalne spotykają się także często z nieuczciwymi kontrahentami, zwlekającymi bądź unikającymi zapłaty za wykonane usługi, bądź też mają problemy z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów na dostawę towarów, sprzedaży, o roboty budowlane, najmu, etc.

Prawnicy naszej Kancelarii pomogą w skutecznym odzyskaniu nieuiszczonych należności, w dochodzeniu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów. Prawnicy Kancelarii nie tylko przygotują wszelkie pisma na etapie przedsądowym, ale bezpiecznie przeprowadzą Cię przez całe postępowania sądowe, oferując zastępstwo procesowe.

Prawo karne:

Prawnicy naszej Kancelarii oferują swoją pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Oferujemy zastępstwo procesowe oraz przygotowanie wszelkich pism procesowych, w tym środków odwoławczych na wszystkich etapach postępowania.

Jeżeli występujesz w postępowaniu karnym w charakterze podejrzanego albo oskarżonego, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Prawnikami naszej Kancelarii. Obecność adwokata na wczesnym etapie postępowania z jednej strony umożliwi Ci pełne wykorzystanie przysługujących Ci uprawnień, z drugiej strony umożliwi kontrolę legalności i zasadności czynności procesowych dokonywanych przez organy prowadzące postępowanie.

Pomoc prawników Kancelarii możesz uzyskać także już na etapie postępowania wykonawczego, w tym możesz liczyć na nasze wsparcie w zakresie złożenia wniosku o możliwość odbywania kary w ramach systemu dozoru elektronicznego, bądź też o wydanie wyroku łącznego.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony na skutek popełnienia przestępstwa, pomożemy Ci w uzyskaniu naprawienia szkody na etapie procesu karnego. Powinieneś pamiętać, że jako pokrzywdzony możesz występować w charakterze strony w postępowaniu karnym, a dzięki temu korzystać z pełni praw przysługujących stronie procesowej, w szczególności możesz złożyć wniosek o nałożenie obowiązku naprawienia szkody albo wytoczyć powództwo cywilne w ramach procesu karnego. Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym – w przeciwieństwie do procesu cywilnego – co do zasady nie wiąże się z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat i znacznie przybliża w czasie uzyskanie należnego Ci odszkodowania.

Prawo administracyjne:

Kancelaria oferuje usługi w zakresie zastępstwa przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym w zakresie sporządzenia skargi do WSA lub NSA, po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed organami administracyjnymi.